Kamu Hukuku - Ders Tanımları

KHK5201 Metodoloji I
Metodoloji dersi kapsamında öncelikle bilimsel çalışma yapmanın sistematik yolları anlatılacaktır. Yine ders dahilinde akademik anlamda çalışmalar yapmaya yönelik bilgiler verilecek ve bilimsel araştırmaların kriterleri öğrencilere anlatılacaktır.

KHK5202 Metodoloji II
Metodoloji dersi kapsamında öncelikle bilimsel çalışma yapmanın sistematik yolları anlatılacaktır. Yine ders dahilinde akademik anlamda çalışmalar yapmaya yönelik bilgiler verilecek ve bilimsel araştırmaların kriterleri öğrencilere anlatılacaktır.

KHK5203 Vergi Yükümlüsünün Ödevleri ve Teknoloji Etkileri
Dersin temel konuları:başta beyanname vermek olmak üzere vergi yükümlüleri olan bildirme, defter tutma, belge düzenine uyma, ekim ve sayım beyanında bulunma, vergi karnesi alma ve muhafaza ve ibraz gibi şekli ödevler ile vergiyi ödeme ödevi ve başta bilişim teknolojisi olmak üzere gelişen teknolojilerin bu ödevlerin yerine getirilmesi sürecine etkileri incelenecektir. Vergi yükümlüsünün ödevlerine yansıyan gelişmeler yargı kararları çerçevesinde de değerlendirilecektir.

KHK5204 Dünyadaki Gelişmeler Işığında Vergi Yükümlüsü Hakkı
Bu derste artık yalnızca ülkemizde değil, dünyada da yerini bulmaya çalışan vergi yükümlü hakları kavramı ve yükümlü haklarının gelişimi, ulusal ve uluslararası kaynaklar çerçevesinde incelenecektedir. Ayrıca bu kapsamda, bilgi edinme hakkı, mülkiyete ilişkin haklar, adil yargılanma hakkı, suç ve cezalara ilişkin haklar, özel hayatın gizliliğine ilişkin haklar, seyahat özgürlüğü hakkı, vergilendirme ve denetim sürecine ilişkin haklar ele alınacaktır.

KHK5205 Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Vergilendirme
Vergilendirme olgusunun tarihsel süreç içerisinde bireyin temel hak ve özgürlükleri açısından oynadığı rol ve geçirdiği aşamalar saptanarak, vergilendirmeye duyarlı temel hak ve özgürlükler, pozitif hukuk metinlerinin yanısıra yargı organlarının verdiği kararlar özellikle Anayasa Mahkemesi Kararları ışığında eleştirel olarak ele alınacaktır. Anayasamızdaki vergi ödevine ilişkin ilkelerin de, - özellikle verginin yasallığı ilkesi,- bu bağlamdaki etkinliği gözden geçirilecektir.

KHK5206 Vergisel Uyuşmazlıkların İdari ve Yargısal Çözümü
Bu derste, devlet ile vergi ödevlisi, alt vergi kuralları ile üst kurallar arasındaki uyumsuzlukta çıkabilecek vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözüm süreci; vergilendirme ile ilgili ihtilaflı tasarruflar sübjektif idari işleminden en üst denetim olan anayasal denetimi içerecek sekilde incelencek; uyuşmazlıkların yargısal çözümler dışında hangi idari çözüm yolları ile giderilebileceği ve bunların uygulamadaki etkinliği ve verimliliği de yer verilecek konular arasındadır.

KHK5207 Küreselleşme ve Vergilendirmede Yeni Eğilimler
Küreselleşme sonucu vergisel gelişmeler, G-8’lerin vergiye yönelik önerileri, uluslarüstü vergilendirme projesi, internet bağlantılı işlemlerdeki vergisel sorunlar, hizmet işlemleri, para ve mal hareketlerine yönelik vergilendirme, Uzay Kullanım Vergisi Projesi, dijital para kullanımında vergi uygulaması, vergi uyuşmazlıklarında uluslararası uzlaşma ve tahkim, çifte vergilendirme anlaşamaları, Ekonomik Blok ülkeleri Görüşü, gibi güncel konular ön plana çıkartılarak ele alınacaktır.

KHK5208 İHAM,AYM Kararları: Vergi Suç ve Cezaları
Vergi ceza hukukunun, ceza hukukunun anayasal ve genel ilkelerinin, Anayasa Mahkemesi Kararları ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihatları ışığında irdelenmesi; Ceza Hukukunda yapılan düzenlemelerin vergi ceza hukukuna etkisi ile cezaların etkinliğinin irdelenmesi, dersin konusunu oluşturmaktadır. Derste ayrıca vergi ceza hukukuna idari ve adli yargının yaklaşımları ve bu konuda ortaya çıkan anlayış ve uygulama farklılıkları da, yargısal içtihatların ışığında irdelenecektir.

KHK5213 İdari Rejim I
İdarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararın tazmin edilmesi T.C. Anayasası’nın 2. maddesinde belirtilen “hukuk devleti ilkesinin” önemli bir gereğidir.İdari yargı içtihatlarıyla ortaya çıkan idarenin sorumluluğuna ilişkin esaslar; hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmaktadır. Dersin amacı idari yargı içtihatlarından hareketle hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk esaslarını, aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları da ortaya koyarak incelemektir.

KHK5214 İdari Rejim II
Dersin konusu; Türk İdare Hukuku’nun doğumu ve gelişmesine önemli etkisi olan Fransa’da ve Türkiye’de idari rejimin ortaya çıkışı ve gelişimini ortaya koymak, idari yargının ayrı ve farklı bir yargı kolu olarak ortaya çıkmasının temelinde yer alan nedenleri ve “hukuk devleti” ilkesi ile ilişkisi üzerinde günümüzde yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak hukuksal akıl yürütme ve tartışmalarda bulunmaktır.

KHK5215 İdari Yargı
Türkiye’de idarenin hukuka uygunluk denetimi benzerlikleri olmakla birlikte medeni yargılamadan farklı kurallara tâbidir ve ayrı bir yargı kolu olarak örgütlenmiştir.Bu derste idari yargılama hukukunun esaslarını ve medeni yargılama hukukundan ayrılan yönleri işlenecek; yargı yerlerinin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verilecek; Türk İdari Yargılama Hukuku’nda geçerli olan ilkeler, pozitif hukuk düzenlemeleri ve idari yargı yerlerinin konuya ilişkin içtihatları ele alınacaktır.

KHK5216 İdari Yargılamada Adil Yargılanma Hakkı
T.C. Anayasası’na göre Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme kanun hükmündedir ve iç hukukta doğrudan uygulanma kabiliyetine sahiptir. Anayasamızda insan haklarına ilişkin bir uluslararası sözleşme ile kanun çatıştığında sözlemenin uygulanacağı kurala bağlanmıştır.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AIHM)içtihatları hukukumuz bakımından bağlayıcıdır. Derste; AIHM İçtihatları ile Türk İdari Yargılama Hukuku’nu, karşılaştırmalı biçimde irdelemektir.

KHK5217 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
Zengin bir kültürel ve tarihi geleneğin mirasçısı olan Türkiye’de kültür ve tabiat varlıklarının korunması idarenin faaliyet alanı ile yakından ilişkilidir. Ders kapsamında kültür ve tabiat varlıklarının korunması rejimine ilişkin hukuksal düzenlemeleri kamu hizmeti ve idarenin sorumluluğu başta olmak üzere idare hukukuna ilişkin esaslar bakımından ele almak ve konuyla ilgili içtihatları da dikkate alarak irdelemektir.

KHK5218 Hukuk Devleti
Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasinin temel esası olan bu ilke idare hukuku ile oldukça yakından ilişkilidir. Bu derste Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler; Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun oluşumu ve işleyiş biçimi; idari yargı kararlarının uygulanması vb. hukuk devleti ilkesindeki aksaklıklara ilişkin görüşler; ilgili pozitif hukuk düzenlemeleri, doktrin ve yargı kararları ışığında ele alınarak tartışılacaktır.

KHK5221 Ceza Muhakemesi ... Duruşma ve Kanunyoları
Bu derste, Ceza Muhakemesi Hukuku?na getirilen yeni müesseselerin işlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak, ceza muhakemesi hukukunun evreleri bakımından bir sınır getirilmiş, soruşturma evresi müfredat dışı bırakılmıştır. Bu anlamda, kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesesini de kapsayacak şekilde, kamu davasının açılmasından sonraki evre üzerinde çalışılacaktır. Bu bakımdan yeni olan veya son dönemlerde sıkça kullanılan istinaf ve kanun yararına bozma (yazılı emir) gibi müesseseler incelenecektir.

KHK5222 Delil Hukuku
Yeni Ceza Hukuku mevzuatımız, bir delilin ceza davasında hakim tarafından değerlendirilebilmesi için, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olması gerektiği yönünde kurallar getirmiştir. Dolayısıyla, hukuka uygun olarak elde edilmiş deliller konusu önem arz etmektedir. Bu derste, her bir ceza muhakemesi işleminin (arama, elkoyma, durdurma, yakalama, vb.) ne şekilde yapıldığı takdirde hukuka uygun bir delil elde etmeye yarayacağı, her bir işlem için gerekli koşullar gibi konular ele alınacaktır. Bu konular çerçevesinde karşılaştırmalı hukuka da değinilecek, ülkemizde ve diğer ülkelerin hukuk sistemlerinde bu konuda verilmiş mahkeme kararları incelenecektir

KHK5223 Alman Ceza Hukuku ve Türk Hukukuna Etkileri
Yeni Ceza Kanunu Alman hukukundan esinlenmiştir. Bu nedenle Alman hukuku kurumlarının uygulayıcılar ve akademisyenler tarafından iyice bilinmesi önem arz etmektedir. Buradan hareketle, Alman ceza hukuku ve bu hukukun Türk hukukuna etkilerinin ayrıntılı olarak inceleneceği bir yüksek lisans dersi açılması ve dönüşümlü olarak farklı hocalarla dersin devamının sağlanması, öğrencilerin uzmanlaşması ve farklı üniversitelerdeki hocaları tanımaları açısından yararlıdır.

KHK5224 Polis Hukuku, Önleyici Ceza Hukuku
Suçun işlenmesinin önlenmesi konusu bunu sağlayan tüm birimleri ile polis teşkilatını ilgilendirmektedir. Uygulayıcılar, avukatlar ve akademisyenler için, polis hukukunun, polisin yetkilerinin, polisin suçun önlenmesi veya suçlunun yakalanmasındaki rolünün bilinmesi, amacı maddi gerçeğe ulaşmak olan ceza hukukunda ve ceza muhakemesinde büyük önem arz etmektedir.

KHK5225 Alman Ceza Muhakemesi Hukuku Türk Hukukuna Etkisi
Yeni Kanun ile değişen Türk Ceza Muhakemesi hukukunun temel kurumlarının kavranması için gerekli bir derstir.

KHK5226 Abritration-Mediation-(ADR)
Uzlaşma konusu ülkemizde önem arzeden, uyuşmazlıkların alternatif yollarla çözümlerinden biridir. Bu müessesenin ceza hukuku alanında uygulanmasında çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılması için uygulamacılar tarafından öğrenilmesi gerekmektedir. Yurtdışında uzun zamandır uygulanma alanı bulan hukukun bu dalının yabancı öğretim üyelerinin deneyimlerinden yararlanılarak verilmesi daha yararlı olacaktır.

KHK5227 Avrupa Birliği Ceza Hukuku
Avrupa Birliği Ceza Hukuku’nun doğrudan Türk Hukukuna bir etkisi olmamakla beraber, temel kavramların tüm Avrupa’da yeknesaklığının sağlanması açısından ülkemizde önem arz etmektedir. Yüksek Lisan Programının tümüne bakıldığında Alman ceza hukuku ile Türk ceza hukuku bilgileri sağlamlaştırılmış, bir İngiliz tarafından verilmesi öngörülen bu seminer dersinde, AB politikalarına bir İngiliz yaklaşımı sergilenmesi ve bu politikalara eleştirel bir bakış sunulması planlanmıştır.

KHK5228 İnfaz Hukuku
Hukuk Fakültesi lisans eğitimi sırasında da seçmeli olarak görülen bu ders, özellikle infaz hukuku konusunda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler ve uygulamacılar için teklif edilmektedir.

KHK5229 Ceza Muhakemesi Hukuku: Özel Konular
Bu derste, dersi alan öğrencilerin ilgi ve çalışma alanlarına göre, Türk Ceza Muhakemesi Hukukunun belirli birtakım başlıkları seçilerek ayrıntılı olarak incelenecektir.

KHK5233 Evrensel İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları
Bu ders kapsamında İnsan Hakları açısından evrensel anlamda koruma sağlayan mekanizmalar incelenecektir. Bu koruma mekanizmalarını oluşturan sebepler ve bu mekanizmaların getirdiği kriterler de ders konusu olarak araştırılacaktır.

KHK5234 Sivil Toplum Örgütleri ve Aktivizm
Ders kapsamında, sivil toplum örgütlerinin bugünün demokrasisi içindeki yerleri ve üstlendikleri rol araştırılacaktır. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarını oluşturan unsurlar ve amaçlar da, aktivizmin bir demokrasi mekanizması olarak ele alınmasıyla dönem içinde incelenecektir.

KHK5235 Sosyolojik Hukuk Anlayışı
"Sosyolojik Hukuk Anlayışı" hukuki pozitivizmin bir bölümü olarak görülür.Hukuki pozitivizm içerisinde "Sosyolojik Pozitivizm" yer alır. Hukuk felsefesi açısından sosyolojik hukuku anlamak ancak felsefi kavramlardan hareket ile mümkündür. Sırasıyla, "Ahlak-Yarar-Hukuk" ilişkileri, "Sosyal Yararcılık" görüşü ile incelenecektir. hukuki pozitivizmin bir bölümü olan "sosyolojik pozitivizm" derinliğine açıklanacaktır."Eleştirisel Hukuk Teorisi" konumuzun son bölümünü oluşturacaktır.

KHK5236 Toplumsal Cinsiyet
Ataerkil toplumun kadın üzerindeki hakimiyeti, toplumun kuruluşuna denk düştüğü ölçüde, cinselliği belirleyen bir siyasi iktidar ilişkisinin varlığından sözetmek gerekir. Siyasi iktidarın bu yönü gözönünde bulundurulmadıkça, sosyallik ve hukukilik ile ilgili her saptama, eksik kalacaktır. Toplumsal cinsiyet ve hukuk dersi, siyasi iktidarın bu yönünü tartışmaya açmayı amaçlamaktadır.

KHK5237 Yoksulluk ve Hukuk
Şiddetin bir kavram olarak incelenmesi ve hukuk sistemi içindeki yeri, sosyal adalet ve şiddet ilişkisiyle dersin ana konusu olacaktır. Hukuk, sosyal adalet ilişkisinin ve bu ilişkideki sorunların şiddetin oluşması üzerindeki etkisinin üzerinde durulacaktır.

KHK5238 Avrupa İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bu mahkemenin kuruluşuna temek oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dersin temel konularını oluşturacaktır. Bunu dışında Avrupa’da olan ve gelişmekte olan İnsan Hakları koruma mekanizmaları da ders kapsamında incelenecektir.

KHK5239 Temel Hak ve Özgürlükler
Latin Amerika’nın keşfiyle başlayan modernitenin ortaya koyduğu insan kavramı ve bu insanın öngörülen yeni hakları, modernite içinde oluşan diğer hak kuramları ile beraber araştırılacaktır. Modernitenin bitişi ile işlevliğini yitirmeye başlayan güncel hak kuramlarının yerine alternatif modeller de incelenecektir.

KHK5240 Anayasa Hukuku
Anayasa Hukuku dersinde, hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ve temel hak ve özgürlükler kavramları ile devlet ve vatandaşlar arasındaki ilişkiler uluslararası boyutlarıyla incelenmektedir. Ayrıca güncel olaylar ve özellikle Anayasa Mahkemesi kararları da ders konularına dahil edilmektedir.

KHK5243 Yeni Küresel Düzende Uluslararası Hukuk I
Modern hayatın bütün aşamalarında mevcut bir düzen ve küresel dengeleri düzenleyen temel bir hukuk dalı olarak var olan Uluslararası Hukuk, devletlerin birarada barışçıl bir şekilde var olmalarını; birbirleriyle işbirliği gerçekleştirmelerini; ortak hedefler belirleyip,küresel siyaset oluşturulmasını sağlamaktadır.Bu çerçevede iki dönem içerisinde işlenecek olan bu derste uluslararası hukukun temel işleyiş şekili ve bu hukukun hızla evrimleşen gelişimi detaylı bir şekilde analiz edilecektir.

KHK5244 Yeni Küresel Düzende Uluslararası Hukuk II
Modern hayatın bütün aşamalarında mevcut bir düzen ve küresel dengeleri düzenleyen temel bir hukuk dalı olarak var olan Uluslararası Hukuk, devletlerin birarada barışçıl bir şekilde var olmalarını; birbirleriyle işbirliği gerçekleştirmelerini; ortak hedefler belirleyip,küresel siyaset oluşturulmasını sağlamaktadır.Bu çerçevede iki dönem içerisinde işlenecek olan bu derste uluslararası hukukun temel işleyiş şekili ve bu hukukun hızla evrimleşen gelişimi detaylı bir şekilde analiz edilecektir.

KHK5245 Uluslararası Hukukun Temel Sorunları I
Uluslararası hukuk, hızla değişen sosyolojik ve psikolojik gelişmeler, uluslararası siyasetin konjektürel yansımaları karşısında ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. Sorunların çözümü ise devletler arası ilişkiler ve bireylerin yaşayışları açısından önemlidir. İki dönemlik ders kapsamında uluslararası hukukun temel sorunları; kendi doğasından kaynaklanan temel sebepler; terörizm ile mücadele yöntemleri bir örnek olarak ele alınarak bu sebepler sistematik bir şekilde ortaya konacaktır.

KHK5246 Uluslararası Hukukun Temel Sorunları II
Uluslararası hukuk, hızla değişen sosyolojik ve psikolojik gelişmeler, uluslararası siyasetin konjektürel yansımaları karşısında ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. Sorunların çözümü ise devletler arası ilişkiler ve bireylerin yaşayışları açısından önemlidir. İki dönemlik ders kapsamında uluslararası hukukun temel sorunları; kendi doğasından kaynaklanan temel sebepler; terörizm ile mücadele yöntemleri bir örnek olarak ele alınarak bu sebepler sistematik bir şekilde ortaya konacaktır.

KHK5247 İnsancıl Hukuk
İnsancıl hukuk uluslararası hukukun en detaylı şekilde düzenlenmiş alanlarından biri olarak gerçekleşen bir silahlı çatışma sırasında silahlı çatışmaya taraf olan veya olmayan herkese yönelik koruyucu hak ve yükümlülükler öngörmektedir. Bu ders altında Cenevre ve La Haye sözleşmeleri ve insancıl hukuk öğretisine bağlı olarak gelişen uluslararası hukuk altında bireyin cezai sorumluğunun tanınması temel konular olarak irdelenecektir.

KHK5248 Uluslararası Örgütler
II. Dünya Savaşı sonrasında, özellikle de Birleşmiş Milletler Örgütü?nün kuruluşuyla birlikte teknik ve siyasi nitelikteki uluslararası örgütlerin sayısındaki radikal artış, bu örgütlerin işleyişlerini, işlevlerini ve kişilik niteliklerini uluslararası hukuk altında özellikle irdelenmeye muhtaç hale getirmiştir. Bu çerçevede bu örgütlerin birer göreceli uluslararası hukuk kişisi olarak detaylı bir şekilde ele almak ve küreselleşmenin temel aracı nitelikleriyle yerine getirdikleri işlev ve çalışma usullerini ortaya koymak bu dersin amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede sayısı 200?ü geçen bu hükümetler arası örgütlerden başlıcaları etkin bir şekilde incelenecek ve genel uluslararası örgütler hukuku irdelenecektir.

KHK5249 Uluslararası Sorumluluk Hukuku
Uluslararası uyuşmazlıkları çözümlemeye yönelik uluslararası hukuk altında ikili görüşmelerden hakemliğe, uluslararası zorunlu yargıdan dostane çözüme kadar farklı mekanizmalar arasında yer alan uluslararası mahkemeler çok önemlidir. İnsan hakları hukukundaki gelişim, uluslararası suçlar kuramının uygulamaya dökülmesi ve bireyin cezai sorumluluğunun net tanınması sonucunda sayıları artan uluslararası yargı yerlerinin nitelikleri, işleyişleri ve işlevleri bu ders altında irdelenecektir.

KHK5601 Anayasa Hukuku
Adli kolluk mensuplarını yakından ilgilendiren anayasal hükümlerin daha ayrıntılı şekilde işlenmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında özellikle temel hak ve özgürlükler ile, kamu görevlilerin yetki ve ödevleri; temel hak ve özgürlükler arasında, adli kolluğun sık sık karşı karşıya geleceği kişi dokunulmazlığı; kişi hürriyeti ve güvenliği; özel hayatın gizliliği vb. yer aldığı gibi; bunun dışında temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması meselesi de önem verilmesi gereken hususlardır.

KHK5602 İnsan Hakları Hukuku
Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerin incelenmesine bir anlamda katkıda bulunacak bu derste, daha çok uluslararası nitelikteki düzenlemeler ve uygulamalar incelenecektir. Bu sayede, iç hukukumuzdaki normların, modern hukukun gereklerine uygun olup olmadığı tartışılabilecektir.

KHK5603 İdare Hukuku
Adli kolluk mensupları kamu görevlileri olduğundan, kendilerini yakından ilgilendiren normlar hakkında bilgi sahibi olmaları yararlarına olacaktır. Bu anlamda, özellikle Devlet Memurları Kanunu gibi özlük işleri ile ilgili mevzuata ve bilgiye hakim olmaları esastır.

KHK5605 Ceza Hukuku Genel Hükümler
Ceza hukukuna hakim olan temel prensipler incelenecektir. Bu bağlamda, ceza kanunlarının yorumu ve uygulanması, suçun unsurları, iştirak, teşebbüs ve içtima gibi suçun özel gerçekleşme şekilleri, yaptırım teorisi ile cezaların saptanması konuları ele alınacaktır.

KHK5606 Ceza Hukuku Özel Hükümler
Bu başlık altında, adli kolluk mensuplarına TCK’da yer alan suçlar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde, suç sonrası inceleme yapmakla görevli adli kolluk mensupları, araştırmasını yapacakları suçlarla ilgili bilgi sahibi olacakları gibi, kamu görevlisi olarak hangi durumlarda hangi suçlarla karşı karşıya olabilecekleri hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.

KHK5607 Adli Bilimlere Giriş
Adli bilimler, içerik olarak adli tıp, psikoloji ve hatta kriminal antropoloji gibi konuların yer aldığı bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Programa katılacak olanların, genel yapı itibariyle adli görevler üstlenecekleri düşünüldüğünde, adli bilimler hakkında genel bilgi sahibi olmaları yararlı görülmüştür.

KHK5608 Adli Tıpta Temel Kavramlar
Bu ders kapsamında işlenecek konuların ana başlıkları: Adli Tıp ve Adli Bilimler; Türkiyedeki Adli Tıp yapılanması; Ölüm ve ölüm sonrası değişimler, Ölüm ile ilgili yaşanan adli ve tıbbi sorunlar; Otopsi işlemi ve önemi; Oksijensiz kalarak yaşanan ölümler; Ateşli silah yaralanmaları ve ölümleri; Kesici delici alet yaralanmaları ve ölümleri; Patlayıcı madde yaralanmaları ve ölümleri; Zehirlenme suretiyle meydana gelen ölümler; Cinsel taciz ve cinsel saldırılara adli tıp yaklaşımı; Akıl hastalıkları ve Ceza Hukuku-Medeni Hukuk ilişkisi; Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddelere bağımlılık; Aile içi şiddet ve çocuk istismarı; Adli rapor yazımı; Adli raporların değerlendirmesi; tıbbi uygulama hataları ve bilirkişilik yapılanması olarak belirlenmiştir.

KHK5609 Kriminoloji
Kriminoloji suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışın nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesi ve suçlulukla mücadele ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Suç ile yakından ilgili olan kolluk mensuplarının da, suçun sebeplerini ve suçlu davranışları ile bilgi sahibi olması gereklidir.

KHK5610 Kriminolojide Çocuklarla İletişim
Bu ders kapsamında işlenecek konuların ana başlıkları: Toplumsal tarihte çocuk; Türkiye?de çocuk; Çocuk gelişimi; İletişim; Kişilerarası iletişim; Dinleme ve aktif dinleme; Yarı yapılandırılmış görüşmeler; Çocuklarla kriminolojik amaçlı görüşme; Kriter bazlı ifade analizi olarak belirlenmiştir. Ders kapsamında işlenecek konularla ilgili uygulamalar yapılacaktır.

KHK561 Penoloji
Suç işleyenler hakkında uygulanacak önlemleri, yaptırımları, cezaları ve bunları uygulama yöntemlerini inceleyen bilim dalı olan Penoloji dersinde bu bilim dalının temel kavramları ve uygulama yönetmeleri incelenmektedir.

KHK5612 Adalet Psikolojisi
Adalet psikolojisi, bireyi suça iten nedenleri araştıran psikoloji dalıdır. Diğer bir deyişle, bu derste suçlu davranışın bireysel nedenleri, suçun engellenmesi ve cezanın etkililiği hususlarında, psikoloji biliminin ışığında, bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

KHK5613 Ceza Muhakemesi Hukuku
Adli kolluk müessesesi esas itibariyle muhakeme hukukunun konusudur. Bu derste, suç hakkında yapılacak araştırma, soruşturma işlemlerinde kendilerine düşen görevleri nasıl yerine getirmeleri gerektiği hakkında bilgi alacaklardır. Özellikle koruma tedbirleri ile ilgili bahisler adli kolluk mensuplarını yakından ilgilendirmektedir.

KHK5614 Polis ve Hukuku
Bu başlık altında, özel olarak mesleki bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda polis teşkilatı ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilecek, özellikle kolluğun önleyici görevleri incelenecektir.

KHK5617 İnfaz Hukuku
Denetimli serbestlik müessesesinin çoğu zaman infaz aşamasında uygulama alanı bulan bir kavram olması sebebiyle, bu ders kapsamında öğrencilerin ilgili hukuk mevzuatının uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

KHK5618 Viktimoloji
Viktimolojinin amacı, mağduru psikolojik, sosyal ve hukuksal boyutlar arasındaki ilişkiler kapsamında incelemek ve sonuçta deviktimizasyonunun sağlanması için gerekli şartları ortaya koymaktır. Ders kapsamında suç mağduru; mağdur tipolojisi, bunun suç nedenleri ile olan bağlantısı, suç korkusu, suçu önleme, suçun mağdurlar üzerindeki etkileri, mağdurun suçtaki rolü ve sorumluluğu, korumaya, desteğe ve giderime ilişkin olarak mağdurun gereksinimleri özellikle üzerinde durulan konulardır.

KHK5619 İz ve Delillerin Değerlendirilmesi
Bu ders kapsamında işlenecek konuların ana başlıkları: Fiziksel delil incelemelerine genel bakış; Ateşli silahlara ait izlerin incelenmesi; Alet ve araç izlerinin incelenmesi;

KHK5620 Çocuk Hukuku
Çocuk hukuku, özellikle çocuk suçlularla ilgilenen denetimli serbestlik görevlilerinin ilgi alanına girmektedir. Ders kapsamında bu özel uzmanlık alanında çalışanların ilgili hukuk mevzuatı ve uygulama örnekleri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

KHK5621 Özel Güvenlik Hukuku
Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeyi amaçlayan 5188 Sayılı Kanunun incelenmesini ve bu hizmeti yerine getirecek kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

KHK5622 Delil Hukuku
Özel güvenlik temel eğitim programı uyarınca, özellikle olay yeri koruma ve acil olarak toplanması gerekli delilleri toplamak ve koruma altına almak yükümlülüğü altında bulunan özel güvenlik görevlilerinin, bu konuda eğitilmesi amaçlanmaktadır.

KHK5623 Koruma Tedbirleri
Bu ders kapsamında Özel güvenlik temel eğitim programı uyarınca, görevlilerin kontrol noktalarına yapacakları yakalamalar, aramalar, el koymalar, zor kullanmalar ile ilgili mevzuata ve uygulamalara ilişkin bilgilendirme amaçlanmaktadır.

KHK5624 Suçun Ekonomik Temelleri
Bilindiği üzere, suç dediğimiz olgunun çeşitli sebepleri vardır. Bu sebepler arasında önemli bir yeri ekonomik olanlar tutar. Dolayısıyla, suçun sebepleri ile ilgili değerlendirme yaparken, bu olgunun gerisinde yatan ekonomik ilişkilerin de doğru analizini yapmak gerekmektedir. Diğer bir deyişle, suçla mücadelenin polisiye veya adli yönünün yanı sıra, ekonomik yönü ile de ilgilenmek zorunluluğu vardır. Bu dersin amacı da, söz konusu hususu değerlendirmektir.

KHK5625 Suç Sosyolojisi
Bu ders kapsamında işlenecek konuların ana başlıkları: Suç Sosyolojisinin temel kavramları; Suç ve Sapkınlığı açıklayan sosyolojik kuramlar; Suçlular ve mağdurları; Hapishaneler; Suç kuramlarının değerlendirilmesi; Toplum ve suç; Toplumsal değişme ve suç; Suçlu davranışın açıklanması; Suçlu davranışın ölçülmesi; Suç türleri ve görülme sıklığı; Çocuk, kadın ve suç; Yargı sistemi ve suç; Türkiye?de suç ve suçluluk olgusu; Toplumsal güvenlik ve suç olarak belirlenmiştir.

KHK5626 Sanık, Tanık ve Mağdur Konumundaki Çocuklar
Bu ders kapsamında işlenecek konuların ana başlıkları: Çocuk Polisi ve Jandarma Çocuk Koruma Merkezleri: Şüpheli, mağdur, tanık ve kayıp çocuklar; Çocuk Mahkemesi ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi: Sanık, mağdur ve tanık çocuklar; Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri: Adli kontrolde, hükümlü ve hakkında tedbir u