BAU TIP – APİD ( Akademik Performans İzlem ve Destekleme Sistemi )

BAU Tıp Fakültesi’nin akademik gelişimine katkıda bulunmak ve hedeflenen yüksek kalitedeki tıp eğitimi ve öğretim üyelerinin akademik gelişimini desteklemek üzere, BAU Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesinde “Öğretim Üyesi Akademik Performans İzlem ve Destekleme Sistemi ( APİD) ” adıyla bir sistem kurulmuştur. 

APİD sistemi ; “Bilimsel araştırma odaklı bir tıp okulu” olarak  BAU Tıp Fakültesi’nin akademik gücünü oluşturan öğretim üyelerimizin kariyerlerini geliştirmek ve bilime olan katkılarını artırmak amacıyla formüle edilmiştir. Misyonumuz doğrultusunda öğretim üyelerimizin, geleceğin bilim insanları ve hekimlerinin yetiştirilmesine yönelik en üst düzeyde katkı vermelerini sağlayacak koşulların oluşturulması hedeflenmektedir. 

Bu sistemde elde edilen indeksleştirilmiş katsayı her düzeyde öğretim üyesi için 6’şar aylık dönemlerde periyodik olarak güncellenecektir.

BAU APİD Tıp İndeksi :

H indeksi + Yayın sayısı + ( E x P x O )

BAU TIP APİD indeksi yukarıdaki formatta hesaplanmaktadır. Buna göre; 

H indeksi: Bilimsel yayınların saygınlık değeridir.  ( Web of science  esas alınan index kriterdir. )

Yayın sayısı: Son 3 yılda BAU bünyesinde iken SCI (science citation index ) kapsamında yayınlanmış makale sayısını gösterir.

E: Öğretim üyesinin tıp eğitimindeki aktivitesi (1-3 puan)*.

P: Öğretim üyesinin bilimsel projelerdeki (Üniversite, TÜBİTAK, Santez, EU, v.b) ve Ar-Ge çalışmalarındaki aktivitesi (1-3 puan).

O: Öğretim üyesinin bilimsel organizasyonlardaki (Kurs, kongre, workshop, hands on, konferans, v.b) aktivitesi (1-3 puan) olarak yer almaktadır. 

3 puan:  Klinisyenlerin haftanın 1 gününü tıp fakültesi binasında araştırma ve eğitim için geçirmesi ve katkı sağlamasını,

2 puan:  Rutin dersleri yüksek kalitede yapmak, araştırma rutinini düzensiz de olsa yürütmesini,

1 puan:  Eğitim ve araştırma aktivitelerine yetersiz katkı sağlamasını ifade etmektedir. 

Puanlama öğretim üyesi ile birlikte APİD Koordinatörlüğü ve dekanlık tarafından yapılmaktadır.Her öğretim üyesi dekanlık tarafından onaylanmış APİD indeksini bilmeli ve mevcut anabilim dalı başkanı üzerinden ya da direkt olarak iletişime geçerek onaylatmalı ve 3 ayda bir değerlendirmeyi güncellemelidir. 

APİD indeksine göre elde edilen sayısal değer ile öğretim üyelerinin akademik performans düzeyi, 3 farklı grupta (A-B-C) kategorize edilmektedir.Temel, Dahili ve Cerrahi bölümlerdeki akdemisyenler, APİD değerine göre kendi içlerinde sıralanarak söz konusu gruplar halinde kategorilere ayrılmaktadır. Buna göre C kategorisinde yer alan  akademisyenlerin kendilerini geliştirmeleri yönünde desteklenmeleri bu sistemin temel hedefidir. 

Bu doğrultuda hem fakültemizin akademik gücüne hem de öğretim üyemizin kişisel gelişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.Öğretim üyelerimizin APİD birimimizle tam bir koordinasyon içinde olarak, kişisel akademik bilgilere doğru ve eksiksiz erişimin sağlanması önem taşımaktadır. 

BAU Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesinde kurulan APİDÖğretim Üyesi Akademik Performans İzlem ve Destekleme Sistemi”ne yönelik çalışmalar için öncelikle; 

Her öğretim üyemizin Google Scholar tabanlı şahsi akademik sitesini aşağıdaki web adresi (*)  yoluyla oluşturması gereklidir.Bu şekilde öğretim üyelerimizin kişiye özgü eposta onayıyla doğrulanmış sayfalarında, yapmış oldukları tüm yayınlarının kendi kontrollerinde eksiksiz olarak sisteme girişi ve kontrolü sağlanmış olacaktır. Sonrasında her öğretim üyesine ait bu bilgi dosyasının linki, BAU TIP web sayfasında öğretim üyelerimizin tanıtıldığı bölümlere eklenmektedir. ( H index hesaplamasında web of science h index değeri dikkate alındığı unutulmamalıdır.) 

(*)  http://scholar.google.com/intl/en/scholar/citations.html   

 Örnek sayfa olarak ; 

https://scholar.google.com.tr/scholar?hl=tr&q=turker+k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7&btnG=&lr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=M3_pQrIAAAAJ&hl=tr&oi=ao 

Akademik Performans Değerlendirme ve Geliştirme Koordinatörleri 

Prof.Dr.Süha Küçükaksu ( suha.kucukaksu@medicalpark.com.tr