Endüstriyel Tasarım ve İnovasyon Yönetimi (Türkçe - Tezli) - Ders İçerikleri

ETI5111  ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ 

Ders, bütünleşik bir ürün geliştirme sürecinde kullanılan mühendislik tekniklerini kapsamaktadır. Müşteri gereksinimlerini tasarım karakteristiklerine dönüştürmede kullanılan Kalite Fonksiyonları Açılımı (Quality Function Deployment-QFD); Eşzamanlı Mühendislik (Concurrent Engineering);  imaledilebilirlik, güvenilirlik, üretilebilirlik, monte ve demonte edilebilirlik, çevre gibi bakış açılarından tasarımı irdeleyen DFX (Design for X) metodolojisi; kararlı tasarım (Robust Design) ve Değer Analizi/Mühendisliği (Value Analysis/Engineering) işlenecek başlıca konular arasındadır.

ETI5211 TASARIM İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bu ders, tasarım gelişimi ve organizasyonu çerçevesinde bilimsel bir araştırmayı yürütmek için gerekli temel bilgiyi sağlar. Dersler araştırma terminolojisi, farklı araştırma yöntemleri, tasarım için araştırma süreci, veri toplanması ve analizi gibi konulara geniş bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bu dersin içeriğiyle öğrencilerin tez ve ileri düzey araştırma çalışmaları için yeterlik kazanması hedeflenmektedir.

ETI5112 BÜTÜNLEŞİK TASARIM STÜDYOSU

Bu ders sistematik bir yaklaşımlaürünlerin, servislerin ve insan deneyimlerinin tasarlanmasını amaç edinir. Tasarım sürecinin, tasarım problemlerinin gereklerine göre belirlenmesini hedef alır. Süreç insan ihtiyaçlarından ve bir tasarım probleminden başlar ve bir ürün fikrinin sunuşuyla tamamlanır. Tasarım sürecinin gerekliliklerini bütünleştirerek; kaullanılabilirlik, estetik nitelikler, teknik çalışma prensipleri, malzeme kullanımı ve üretilebilirlik kavramlarının yanı sıra ürünün toplumsal etkileri süreç boyunca geliştirilen başlıklar arasındadır.

ETI5212 STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

Bu dersin amacı markaların yaratılması, piyasada var edilmesi, ölçümü ve yönetimi hakkında öğrencilere kapsamlı bilgi ve anlayış kazandırmaktır.  Bu ders sürecinde ayrıca öğrencilerin yeni ürün ve hizmetler için marka yaratılması ve yönetimi konusunda gerekli bazı yetenekleri edinmeleri ve geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu ders öğrencilerin marka stratejileri ve bu stratejilerin oluşturulması, planlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin anlayış ve bilgileri edinmesini sağlayacaktır. Bu dersin sonunda, öğrencilerin marka karar alma ve marka yönetimi süreçleriyle ilgili teorileri ve bunlara uygun yönetim araç ve yöntemlerini kullanabilme becerisi elde etmeleri beklenmektedir.

ETI5888-1 TEZ-1  

Bu ders kapsamında hazırlanacak olan yüksek lisans tez çalışmasına ait literatür araştırması proje analizi ve tasarımı yapılması planlanmaktadır.

ETI5887 SEMINER

Bu ders öğrencilerin akademik çalışmalarda araştırma, analiz, değerlendirme ve raporlama yapmalarına olanak tanır.

ETI5888-2 TEZ-2

Tezin amacı öğrencilerin nasıl bağımsız bir araştırmanın üretkenlikle yürütüleceğini öğrenmelerini sağlamaktır. Tez üzerinde çalışmak belirlenmiş temada öğrencilerin bilimsel, doğrudan ve kesin olarak işaret edebilmelerini sağlar.Öğrenciler araştırma süreçlerinde farklı  aşamalarda sezme yeteneğini kazanırlar ve teorik açıdan, araştırma tasarımı ve metod seçimi arasındaki ilişkiyi farkedebilmelerini sağlar.

ETI5311 ÜRÜN ANLAMBİLİMİ

Ürün anlambilimi, kullanıcı ve ürün arasındaki iletişimi ve ilişkiyi ele alırken, ürünün işlevsel ve sosyal bağlamını da tartışmaktadır. Buna bağlı olarak ders, tasarımın insan psikolojisi ve davranışı ile bağlantılı kuramsal konularını ele almakta, ürünün teknik işlevselliğinin yanı sıra, kullanıcıyla iletişimini etkileyen kavramları işlemektedir. 

ETI5411 TASARIMDA FİKRİ HAKLAR VE PATENT

Ulusal yasalar ve ticaret kanunu, mevzuatlar kapsamında ticari mallara ait haklar, malların serbest dolaşımı, malların fikri hakları, patent, marka, telif hakları, endüstriyel tasarım ve faydalı model, internet üzerinde telif hakları. Haksız rekabet ve tüketicinin korumasıyla ilgili haklar ve yasalar. Ürün tasarımıyla ilgili uluslar arası standartlar, çevresel düzenlemeler ve ürün güvenilirliğiyle ilgili uygulamalar işlenmektedir.

ETI5511 PAZAR ARAŞTIRMASI

Bu ders, öğrencilerin pazar araştırması kavramlarına, teknik ve yöntemlerine kapsamlı bir giriş yapmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu dersin amacı, öğrencilerin pazar araştırması sürecinin tasarımına, nitel ve nicel araştırmaların hayata geçirilmesine ve bu araştırmalar sonucunda elde edilen verilerin strateji, yeni ürün geliştirme ve yeni ürün tasarımı ile ilgili karar alma süreçlerinde kullanılmasına dair bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrencilerin pazar araştırma projelerinin formüle edilmesi ve hayat geçirilmesi süreçlerini anlamaları, nitel ve nicel araştırma yöntem ve tekniklerinin çoğu hakkında bilgi sahibi olmaları ve pazar araştırması ve karar alma arasındaki ilişkiye dair farkındalık geliştirmiş olmaları beklenmektedir.

ETI5312 TASARIM DÜŞÜNCESİ VE YARATICILIK

Bu ders, yaratıcılık teknikleri ve yöntemleriyle ilgili öğrencilerin geniş bir bakış açısına sahip olmasını amaçlar. Varolan ilişkilerin analiz edilip çözümlenmesiyle, problemlere farklı bakış açılarından yaklaşma yeteneğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

ETI5412 ÜÇ BOYUTLU MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRMEDE YENİ TEKNOLOJİLER

Ders objelerin üç boyutlu modelleme, üç boyutlu baskı ve görselleştirmeleri için gerekli yeterli bilgi ve beceriyi sağlar. Dersler, telkafes, yüzey ve kütle modellemesini içeren geometrik modellemeyi, baskı yöntemlerini ve çizim tekniklerini kapsamaktadır. Foto gerçekçi sunuşlar ve animasyonlarla ifade bulan bir ürün görselleştirmesi hedeflenmektedir.

 

ETI5512 YENİLİK VE YENİ ÜRÜN YÖNETİMİ

Bu dersin amacı yeniliklerin stratejik yönetimi ve yeni ürün geliştirme süreçleri hakkında öğrencilere kapsamlı bilgi ve anlayış kazandırmaktır.  Bu ders sürecinde ayrıca öğrencilerin yeni ürün yeniliği süreçlerini yönetmek için gerekli bazı yetenekleri edinmeleri ve geliştirmeleri hedeflenmektedir. Ders yenilik ve yenilik süreci kavramına giriş yapılması ile başlayacak sonrasında ise yenilik ve yeni ürün yönetimi modellerinin kapsamlı incelenmesi, yeni ürün/hizmet geliştirme süreçlerinin tartışılması, yeni ürün fikirlerinin ortaya çıkarılması ve fırsatların belirlenmesi, strateji ve operasyonel düzeyde yeni ürün geliştirme ve yenilik süreçlerinin yönetimi konularına odaklanacaktır.  Bu dersin sonunda, dersi takip eden öğrenciler yenilik süreçlerini anlama, değerlendirme ve yönetme yeteneklerinin yanı sıra yenilik süreçlerinin şekillendirilmesi ve başarılı olarak sonuçlandırılması için yönetim stratejisi geliştirme, yenilik süreçlerinin ve aksiyonlarının yönetimi için gerekli  bazı yönetim teknik ve yöntemlerini kullanma, yenilik sürecinde ortaya çıkan problem ve engellerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması gibi yeteneklere sahip olacaklardır.

REK5301 REKLAMDA YARATICILIK (Reklamcılık ve Marka İletişim Yönetimi YLP'den alınacak).

Bu ders kapsamında, reklamcılığın etkili bir iletişim biçimi olduğu kanısından yola çıkılarak, iletişimin etki ve hedefleri; ortaya çıkabilecek iletişim sorunlarının belirlenmesi ve onlara uygun çözümler üretilmesi; etkili reklam fikri geliştirilmesi ve buna yönelik kavramsal çerçevenin oluşturulması ve marka konumlandırmanın temelleri ile marka stratejileri yer almaktadır.

ENI5513 ÜRÜN GELİŞTİRMEDE YENİLİKÇİ TASARIM (Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi YLP'den alınacak).

Bu dersin amacı, tasarım performansını geliştirmede değerli bir yaklaşım olan kuram ve uygulamayı birleştirmektir. Dersin odağı, bir firmadaki pazarlama, tasarım ve yönetim işlevlerinin bütünleşmesidir. Ders sunuşları tasarım etkinliği ve süreçleri üstünde yoğunlaşırken, haftalık uygulamalı çalışmalar tasarım problemleri ve uygulamaları üzerinde çalışmayı hedeflemektedir.Ders tamamlandığında yeni bir tasarım ürünü geliştirmeyi hedefleyen bir sürecin deneyimi de tamamlanmış olmaktadır.

 

ENI5562 YENİLİKÇİ ÜRÜNLER VE HİZMETLER (Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi YLP'den alınacak).

Bu dersin amacı öğrencilere inovasyon, inovasyon yönetimi ve çevresini öğretmek ve bu öğrenme sürecini gerçek hayattan örnekler alarak interaktif şekilde pekiştirmektir.

ENI5593 ATILIMCI DÜŞÜNCE, YARATICILIK VE İNOVASYON (Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi YLP'den alınacak).

Bu ders,inovasyon yönetimi ile ilgili temel kavramları, teorileri ve iş dünyasındaki uygulamalarını anlamayı içerir. Teori ve pratiği birleştirerek öğrencilerin inovasyon teori ve modellerini tartışmalarına ve uygulamalarına olanak sağlamayı hedefler.